THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 36
Số lượt truy cập: 4954130
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên tài liệu Download
TT_03_quy_dinh_ve_giao_duc_hoa_nhap_dv_nguoi_KT.pdf
Quy_che_phoi_hop_cong_tac_giua_Phong_Giao_duc_va_LDLD
Quy_dinh_huy_dong_quan_ly_su_dung_Quy_tinh_nghia_va_VSVX.pdf
QD_thanh_lap_Ban_van_dong_va_quan_ly_Quy_tinh_nghia_va_VSVX
CV_182_YS_CV_412_to_chuc_huong_ung_ngay_Khi_tuong_the_gioi (1)
KH_127_thuc_hien_nhiem_vu_pho_bien_GDPL
CV_152_thuc_hien_quy_dinh_doi_mu_bao_hiem (1).rar
CV_529_xet_chon_giai_thuong_Nguyen_Duc_Canh_lan_thu_III
QD_ban_hanh_chuong_trinh_phong_chong_bao_luc_hoc_duong
Giao an Hinh 9 tháng 1
Giao an Dai 9 thang 1
Giao an Hinh 7 tháng 1
Giao an Dai so 7 thang 1
CB_265_to_chuc_tet_trong_cay_va_trong_rung_nam_2018
CV_240_to_chuc_hoat_dong_huong_ung_chien_dich_gio_trai_dat
KH_99_trien_khai_cong_tac_giao_duc_ATGT_trong_truong_hoc
CV_98_tang_cuong_cac_giai_phap_bao_ve_suc_khoe_HS_trong_thoi_tiet_ret_dam_ret_hai
HD_250_cong_tac_thi_dua_khen_thuong_cho_nganh_giao_duc
636524030808163215_Tai_lieu_vi_su_tien_bo_phu_nu
CV_60_tang_cuong_cong_tac_PCCC_trong_dip_tet_va_le_hoi_2018.pdf
CV_48_tang_cuong_bao_ve_suc_khoe_hoc_sinh_trong_thoi_tiet_khac_nghiet (1)
CV_08_cah_bao_nguy_co_lo_lot_thong_tin_TK_dien_tu (1).pdf
CV_2715_tang_cuong_cac_giai_phap_phong_chong_bao_luc_xam_hai_tre_em_theo_CT_18 (1)
TT_27_quy_dinh_thoi_han_bao_quan_tai_lieu_cua_nganh_GD
CV_30_YSCV_22_HD_thuc_hien_CT_18_cua_TTgCP
CT_19_tang_cuong_cong_tac_dam_bao_ANTT_dip_tet_nguyen_dan_2018
CV_07_bo_nhiem_CDNN_va_xep_luong_dv_vien_chuc__cac_truong_hoc
CV_1130_to_chuc_phat_dong_Ngay_nong_thon_moi
CV_04_YS_CV_2696_trien_khai_chuong_trinh_giao_duc_ky_nang_song (1)[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hoàng Tấn Đông Principal 
Đỗ Đức Thuần Masters 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC TRƯỜNG THCS DƯƠNG THỦY - LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882783 * Email: thcsduongthuy@lethuy.edu.vn